AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏRAZİLƏRİNİN MİNALARDAN TƏMİZLƏNMƏSİ ÜZRƏ MİLLİ AGENTLİK English  ENG Azeri   AZE

XƏBƏRLƏR

    

GÜNDƏLİK OPERATİV MƏLUMAT


ANAMA RƏHBƏRLİYİ NATO TƏRƏFDAŞLIQ VƏ KOOPERATİV TƏHLÜKƏSİZLİK KOMİTƏSİNİN YÜNGÜL VƏ ATICI SİLAHLAR VƏ MİNA FƏALİYYƏTİ ÜZRƏ AD HOC İŞÇİ QRUPUNUN İCLASINDA İŞTİRAK EDİB


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏRAZİLƏRİNİN MİNALARDAN TƏMİZLƏNMƏSİ ÜZRƏ MİLLİ AGENTLİYİN DİREKTORU “AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİNİN 100 İLLIYİ (1918-2018)” YUBİLEY MEDALI İLƏ TƏLTİF EDİLİB


ANAMA-nın 21-ci İLDÖNÜMÜ


ANAMA-nın KOLLEKTİVİ FƏXRİ XİYABANDA ÜMUMMİLLİ LİDER HEYDƏR ƏLİYEVİN MƏZARINI VƏ ŞƏHİDLƏR XİYABANINI ZİYARƏT EDİB


AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARININ ÖLKƏMİZDƏKİ FÖVQƏLADƏ VƏ SƏLAHİYYƏTLİ SƏFİRİ CƏNAB Lİ LİTZENBERQERİN ANAMA BAŞ QƏRARGAHINA RƏSMİ SƏFƏRİ


4 APREL BEYNƏLXALQ MİNA XƏBƏRDARLIĞI VƏ MİNA AKSİYASINA YARDIM GÜNÜ


ANAMA-NIN MİNA AXTARAN İTİ (MAİ) MİNATƏMİZLƏMƏ VƏ İNSANLARIN HƏYATININ XİLAS EDİLMƏSİ FƏALİYYƏTİNDƏ FƏRQLƏNDİYİNƏ GÖRƏ 2018-Cİ İLİN QALİBİ SEÇİLMİŞDİR


ANAMA İLƏ AMEA-nin YÜKSƏK TEXNOLOGİYALAR PARKI ARASINDA NİYYƏT SAZİŞİ İMZALANDI


ANAMA 3-cü AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ MÜDAFİƏ "ADEX 2018" SƏRGİSİNDƏ İŞTİRAK ETDİ


ANAMA-NATO/NSPA SÜLH NAMİNƏ TƏRƏFDAŞLIQ ETİMAD FONDUNUN “CEYRANÇÖL ƏRAZİSİNİN MİNA VƏ PARTLAMAMIŞ HƏRBİ SURSATLARDAN TƏMİZLƏNMƏSİ” BİRGƏ LAYİHƏSİNİN RƏSMİ BAĞLANIŞ MƏRASİMİ


İORDANİYA HAŞİMİLƏR KRALLIĞININ ŞAHZADƏSİNİN CƏBRAYİL RAYONUNUN İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ COCUQ MƏRCANLI KƏNDİNƏ SƏFƏRİ


ANAMA-NIN 20 İLLİK YUBİLEYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ TƏDBİR


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏRAZİLƏRİNİN MINALARDAN TƏMİZLƏNMƏSI ÜZRƏ MİLLİ AGENTLİYİN (ANAMA) KOLLEKTİVİ FƏXRİ XİYABANDA ÜMUMMİLLİ LİDER HEYDƏR ƏLİYEVİN MƏZARINI ZİYARƏT EDİB


TÜRKİYƏ RESPUBLİKASININ MİLLİ MÜDAFİƏ NAZİRLİYİNİN VƏ MİLLİ MİNA FƏALİYYƏT MƏRKƏZİ İDARƏSİ NÜMAYƏNDƏLƏRİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏRAZİLƏRİNİN MİNALARDAN TƏMİZLƏNMƏSI ÜZRƏ MİLLİ AGENTLİYƏ SƏFƏRİ